ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості

реєстр нерухомості

Договір

про надання послуг з отримання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майном. Одеса

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГАЛ ТЕХНОЛОДЖИ», ідентифікаційний код юридичної особи: 43805813, адреса місцезнаходження: Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 11, офіс 502 (далі за текстом - "Розробник"), в особі директора – Черепанова Олександра Вікторовича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

КОРИСТУВАЧ, який завантажив додаток «Реєстр нерухомості», тим самим приєднався до умов цього договору, з іншої сторони, далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про надання послуг з отримання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Договір) про нижченаведене.

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

«Послуга з отримання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (надалі - Послуга)» - складова частина додатку, що направлена на надання Інформації, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП) у необхідному Користувачу обсязі, для її подальшого використання (переглядання, копіювання, розповсюдження тощо).

«Додаток» - програмний продукт «Реєстр нерухомості», який розповсюджується в магазині додатків Google play та в магазині додатків App Store, а також веб версія drrp.app.

«Розробник» - юридична особа, яка розробила Додаток, здійснює його забезпечення та є його власником.

«Користувач» - будь-яка фізична або юридична особа, яка завантажила додаток «Реєстр нерухомості» чи скористалася послугами на сайті drrp.app.

«Інформація» - публічна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі текстових відомостей про об’єкт нерухомого майна, його характеристики, власника, користувача тощо, яку Розробник отримує відповідно до укладеного Договору з відповідними розпорядниками реєстру та надається Користувачу у вигляді PDF-файлу чи іншим форматом.

«Технічна підтримка роботи додатка» – вжиття Розробником інформаційно-технічних заходів протягом строку дії Договору, спрямованих на збереження можливості користуватися Додатком.

«Мобільний пристрій» - електронний засіб, технічні характеристики якого дозволяють встановлювати та використовувати (отримувати, зчитувати, передавати інформацію тощо) Додаток.

«Push-повідомлення» - спосіб розповсюдження інформації (або контенту), коли дані надходять від сервера до Користувача на основі налаштованих параметрів. Користувач після ознайомлення або відхиляє, або приймає дані.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Розробник надає Користувачу Послугу, що полягає в наданні Інформації з ДРРП за допомогою використання Додатку, а Користувач зобов’язується сплатити вартість надання Інформації на умовах, передбачених цим Договором.

2.2. Вартість надання Послуг, які зазначені у пункті 2.1 Договору складає:

-50 гривень щомісячно за доступ до функціоналу здійснення пошукових запитів за субʼєктами нерухомості та відображення наявних в них обʼєктів нерухомості;

- 75 гривень за здійснення запиту по одному об’єкту нерухомості, Інформація надається у вигляді PDF-файлу. У випадку замовлення Послуги, що передбачає надання інформації одночасно за двома та більше об’єктами нерухомого майна, вартість Послуги для Користувача буде становити 75 гривні окремо за кожен об’єкт нерухомого майна стосовно якого замовляється Послуга. У випадку здійснення запиту по обʼєкту нерухомості, який в реєстрі відсутній та надання PDF-файлу з інформацією про відсутність такого обʼєкту нерухомості в реєстрі – послуга вважається наданою в повному обʼємі;

- 150 гривень за надання Інформації про відсутність обєктів нерухомості у фізичних чи юридичних осіб;

- 100 гривень за відстеження змін у 3 субʼєктів нерухомості та 1 обʼєкту нерухомості;

- 270 гривень за відстеження змін у 10 субʼєктів нерухомості та 5 обʼєктів нерухомості;

- 500 гривень за відстеження змін у 20 субʼєктів нерухомості та 10 обʼєктів нерухомості;

- 1000 гривень за відстеження змін у 50 субʼєктів нерухомості та 20 обʼєктів нерухомості;

- 200 гривень за юридичну консультацію з питань реєстру нерухомості.

3. ОБОВ`ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1. Обов’язки Розробника:
- здійснювати технічну підтримку роботи Додатка, для забезпечення належного виконання Сторонами умов Договору;
- інформувати Користувача про можливі перерви в роботі Додатка у випадку необхідності проведення технічних та профілактичних робіт, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт завчасне попередження Користувача неможливе;
- надавати консультативну допомогу Користувачу щодо отримання сервісної послуги засобами електронного зв’язку (office@drrp.app);
- своєчасно та належним чином надавати Користувачу Послуги за Договором.

3.2. Обов’язки Користувача:
- приймати Послуги Розробника, своєчасно та в повному обсязі оплачувати їх вартість за Договором;
- користуватися Інформацією у відповідності до вимог, встановлених чинним законодавством України;
- не завдавати шкоди Розробнику та іншим Користувачам;
- дотримуватися Умов використання та політики конфіденційності Додатку.

3.3. Права Розробника:
- інформувати Користувача про нові види послуг, які Розробник може надавати Користувачу за Договором;
- встановлювати розмір плати за Послугу та змінювати її в односторонньому порядку;
- направляти Користувачу push-повідомлення з питань, що стосуються надання Послуги;
- вимагати від Користувача виконання зобов’язань за Договором;
- блокувати доступ до Додатку для Користувачів, які порушують Умови використання Додатка, завдають шкоди його функціонуванню, використовують старі версії Додатку або розповсюджують недостовірну інформацію про Додаток;
- припинити надання Інформації у разі закриття доступу до неї органами державної влади або виникнення технічної неможливості надання Послуг;
- відмовити Користувачу у відшкодуванні вартості отриманої Інформації у разі блокування доступу до Додатку або припинення надання Інформації;
- вимагати дотримання Користувачем вимог діючого законодавства.

3.4. Права Користувача:
- одержувати від Розробника Послугу за Договором на підставах та у порядку, визначеному Договором;
- вимагати від Розробника виконання зобов’язань за Договором;
- вільно користуватися отриманою Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (переглядати, копіювати, розповсюджувати) за умови дотримання вимог чинного законодавства України;
- відмовитися від користування Додатком, шляхом його видалення.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Оплата за Договором здійснюється у безготівковій формі за допомогою платіжних систем, що належать ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» та ТОВ «Фінансова компанія МБК», які надають послуги щодо організації та здійснення грошових переказів на підставі окремо укладених договорів з Розробником.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають із Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену Договором, а також чинним законодавством України.

5.2. Розробник не несе відповідальності за своєчасність, достовірність та повноту Інформації, яка надається відповідно до Договору, а також Розробник не несе відповідальності за невідповідність формату чи змісту Інформації вимогам, які потребують державні органи чи органи самоврядування при прийнятті інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі Розробник не несе відповідальності за відмову у прийняті Інформації органами державної влади чи місцевого самоврядування.

5.3. Розробник не несе відповідальності за якість та надійність роботи телекомунікаційних мереж, які використовує Користувач при отриманні Послуги, а також за придатність цих мереж для передачі даних; за якість обладнання, яке використовує Користувач при отриманні Послуги; за збої у роботі техніки Користувача.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, за умови доведення існування таких обставин.

5.5. Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають незалежно від бажання Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, які неможливо передбачити та відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледь, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, загроза війни, революції, заколоти, повстання, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, вибухи, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.6. Під випадком у Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та відвернути (уникнути).

5.7. При виникненні обставин дії непереборної сили або випадку строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин.

5.8. Доказом існування обставин непереборної сили та строку їх дії є належним чином оформлені документи відповідних уповноважених державних органів, установ, організацій тощо.

5.9. Випадок підтверджується матеріалами фото-, відео-зйомки, свідченнями третіх осіб, відомостями, розміщеними в ЗМІ тощо.

5.10. З моменту припинення дії непереборної сили або випадку Сторони зобов’язані виконати передбачені Договором зобов’язання.

5.11. У випадку, якщо обставини непереборної сили або випадку тривають більше одного календарного місяця, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору, попередивши про це іншу Сторону за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору.

5.12. Розробник не несе відповідальності за можливе припинення надання Інформації в результаті змін в законодавстві, закриття доступу до Інформації органами державної влади або відсутності технічної можливості продовження надання Інформації.

6. СТРОК ДІЇ ТА ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набуває чинності з дати завантаження Користувачем Додатку на свій мобільний пристрій та діє до кінця поточного календарного року, в якому укладено Договір, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

6.2. Договір є пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не виявили бажання припинити Договір. Одна із Сторін, яка виявила бажання не продовжувати дію Договору на наступний календарний рік, повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць, тобто до 01 (першого) грудня поточного календарного року. У разі невиконання цієї умови, строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний календарний рік.

6.3. Договір може бути розірвано/достроково припинено кожною зі Сторін у односторонньому порядку. Для розірвання Договору зі Сторони Користувача достатньо видалити Додаток.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Додаток здійснює збирання та передачу на сервер персональних даних Користувача, які Розробник отримує при ідентифікації користувача за допомогою системи Bank ID.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Умови, що не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.2. Договір відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України є договором приєднання та укладається шляхом завантаження Користувачем Додатку на свій мобільний пристрій, при цьому Користувач не може запропонувати свої умови Договору. У випадку незгоди за змістом та формою Договору, чи окремих його положень, Користувач вправі відмовитися від його укладення.

8.3. Усі спори, які будуть виникати під час дії Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку згідно чинного законодавства.

8.4. Внесення змін до Договору здійснюється шляхом публікації Розробником нової редакції Договору за посиланням https://drrp.app/agreement, про що повідомляється Користувачу шляхом надсилання push-повідомлення.

8.5. У випадку внесення змін до Договору, умови нової редакції Договору поширюються на відносини Сторін за Договором, які виникли з дати внесення змін до Договору та їх публікації.

8.6. Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови є однаковими для всіх Користувачів. Прийняття умов Договору (акцепт - завантаження Додатку) є повним і беззастережним і означає згоду Користувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Користувач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Користувач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

РОЗРОБНИК

ТОВ «Лігал Технолоджи»
код ЄДРПОУ: 43805813
юридична адреса: Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд. 11, офіс 502
Телефон: +380958301198
Електронна адреса: office@drrp.app
в особі директора – Черепанова Олександра Вікторовича

КОРИСТУВАЧ

Фізична чи юридична особа, яка завантажила Додаток

ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості - App Store QR-code

IOS Додаток

Відскануйте QR-код та завантажте додаток в App Store

ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості - Apple App Store
ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості - Google Play QR-code

Android Додаток

Відскануйте QR-код та завантажте додаток в Play Market

ДРРП - Перший в Україні мобільний реєстр нерухомості - Google Play